صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
اطلاعيه هاي گروه رياضي استان » سرفصل های پیشنهادی آمار و احتمال (پایه یازدهم رشته ریاضی)

سرفصل های پیشنهادی آمار و احتمال پایه یازدهم رشته ریاضی

فصل اول: مبانی ریاضی

درس اول : منطق ریاضی (گزاره، گزاره نما، ترکیب دو گزاره و سورها)
درس دوم : اعمال بین مجموعه ها (یادآوری، روش عضوگیری و قوانین مربوطه)
درس سوم : جبر مجموعه ها (جابه جایی، شرکت پذیری، توزیع پذیری، دمرگان و جذب)
درس چهارم : ضرب دکارتی و خواص آن (تعریف و تعمیم در شکل پیوسته و گسسته، رسم رابطه و چند مثال کاربردی)


فصل دوم : احتمال

درس اول : مبانی احتمال
درس دوم : احتمال غیر هم شانس
درس سوم : احتمال شرطی
درس چهارم : پیشامدهای مستقل و وابسته

فصل سوم : آمار توصیفی

درس اول : توصیف و نمایش داده ها (یادآوری، نمودار میله ای، دایره ای و بافت نگاشت)
درس دوم : معیارهای گرایش به مرکز (میانگین، میانه و مد)
درس سوم : معیارهای پراکندگی (واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات،ضریب همبستگی، چندک ها، نمودار جعبه ای، راداری و حبابی)

فصل چهارم : آمار استنباطی

درس اول : گردآوری داده ها شامل نمونه تصادفی (گردآوری داده ها شامل نمونه تصادفی)
درس دوم : تصمیم گیری (برآورد، فاصله اطمینان و آزمون فرض)
درس سوم : مدل آماری (رگرسیون)


کلیدواژه ها: ,

ارسال نظر

نام

ایمیل

سایت

جمعه ۳ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها