صفحه اصلي    انجمن    بانک تصوير    آپلود سنتر    فرمول نويس آنلاين    آزمایشگاه ریاضی آنلاین
 انجمن آذرمت
 مساله هقتگی
 دسته بندی محتوا
 نوشته‌های تازه
 دانلود کتب کمک درسی
 لوگوي ما
آخرین اخبار : واژگان ریاضی -
واژگان رياضي » واژگان ریاضی

اصطلاحات ریاضی به زبان انگلیسی

۱) دایره : Circle
۲) کره : Sphere
۳) مکعب : Cube
۴) مثلث : Triangle
۵) مربع : Square
۶) مستطیل : Rectangle
۷) گویا : Rational
۸) تابع: Function
۹) صحیح: Integer
۱۰) هم ارزی : Equivalent

۱۱) کران : Bound
۱۲) زیر مجموعه : Subset
۱۳) اصم : Irrational
۱۴) عدد حقیقی : Real number
۱۵) افراز : Partition
۱۶) ضرب در : Multiply by
۱۷) منها کردن: Subtract
۱۸) جمع کردن : Plus
۱۹) تقسیم کردن : Divide to
۲۰) اگر و تنها اگر : If and only if

۲۱) طبیعی : Natural
۲۲) مجموعه : Set
۲۳) انتگرال : Integral
۲۴) پیوسته : Contentious
۲۵) مشتق پذیر : Differentiable
۲۶) برد : Range
۲۷) درجه : Degree
۲۸) یال : Edge
۲۹) بسط : Expand
۳۰) وجه : Face
۳۱) دکارتی : Cartesian
۳۲) مختلط :Complex
۳۳) قدرمطلق : Absolute value
۳۴) راس : Vertex
۳۵) ضریب : Coefficient

ریاضیات =mathematics
اعداد صحیح =integers
اعداد صحیح مثبت =positive integers
اعداد صحیح منفی =negative integers
اعداد فرد =odd numbers
اعداد زوج =even numbers
صورت کسر =numerator
مخرج کسر =denominator
اعمال ریاضی =math operations
اضافه کردن =add
تفریق کردن =subtract
ضرب کردن =multiply
تقسیم کردن =divide
حاصل جمع =sum
حاصل تفریق =difference
حاصل ضرب =product
حاصل تقسیم =quotient
مساله ریاضی =a math problem
مسائل لغوی =word problem
متغیر =variable
معادله =equation
حل.راه حل =solution
نمودار.گراف =graph
جبر =algebra
هندسه =geometry
مثلثات =trigonometry
حساب =calculus
پاره خط =line segment
نقطه پایان =endpoint
خط راست =straight line
خط منحنی =curved line
خط عمودی =perpendicular lines
خطوط متوازی =parallel lines
زاویه۹۰درجه/قائمه =right angle/90 angle
زاویه منفرجه =obtuse angle
زاویه حاده =acute angle
مستطیل =rectangle
مربع =square
ضربدری =diagonal
مثلث =triangle
متوازی الاضلاع =parallelogram
دایره =circle
شعاع دایره =radius
محیط دایره =circumference
قطر دایره =diameter
احجام هندسی =geometric solids
مکعب =cube
هرم =pyramid
مخروط =cone
محیط =perimeter
رویه =face
استوانه =cylinder
کره =sphere
پایه =base
کسرها =fractions
اندازه گیری =measuring
مساحت و حجم =area and volume
به اضافه =plus
منهای =minus
خطوط =lines
زاویه =angles


کلیدواژه ها: ,

ارسال نظر

نام

ایمیل

سایت

یکشنبه ۲۰ دی
 سامانه آزمون آذرمت
 اطلاعیه‌های گروه ریاضی استان
 دسترسی سریع
 آخرین پست های انجمن
 پیوند ها